Yapı Kayıt Belgesi Ne İşe Yarar ?

 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine. Bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak. Geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi Sonrası Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur ?

 

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda. Yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilir. Bunu için;

1-) Yapı Kayıt Belgesi

2-) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri. Bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları. Kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası. Bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje.

3-) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge.

4-) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı.

5-) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları. Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedel yatırılır.

 

Belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile, belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri birlikte hukuken sorumludur.

 

Kat mülkiyetine geçilmiş olması. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Tamamlanmamış yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş kısımların inşaatı ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile tamamlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

Devlet Tapusu Olmayana Yapı Kayıt Belgesi Verecek

Meclisten çıkan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa Bakanlık tarafından uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra binalara yapı kayıt belgesi verilecek. Ülke genelinde 16 milyon bağımsız birimi kapsayan imar sorunu yakın zamanda tarihe karışacak.
İmara aykırılıkları varolan yapılar bu aykırılıklardan arınıp imar barışı sayesinde oluşan anlaşmazlığı giderecek şekilde imar barışı imkanı getirecektir.

İstanbul Beykoz ilçesinde yüz yirmi yedi bin beş yüz bağımsız bölümün yüz on dört bini ruhsatsız bölüm Sarıyer ilçesinde yapıların yüzde 80’i Üsküdar ilçesinde yapıların %75’i ruhsat problemi var ve izinsiz. İzmir ilinde yapıların  %70 civarında iskan problemi ve izinsiz olduğundan sorun yaşanıyor.

Vatandaş yaptığı kaçak yapıyı, ruhsatı olmayan yapıyı, iskan almış olsa da,bodrumu,dubleksi,açık veya kapalı balkonu imara aykırı yapılan ve kat mülkiyetine bu sebepten geçemeyen binalar  imar barışına girecek. Bu vaziyette olan yapılar yapı kayıt belgesi alacak. Belgenin alınması imar durumunda ayrıca ek bir hak sağlamayacak. İmar barışıyla  deprem riskine hazırlanma amacıyla devletle sorunlu veya devletin verdiği imara   aykırı yapılmış binaların tespit edilmesi ayrıca  imar barışının gerçekleşmesi hedefiyle, başvuruda bulunan binalar için lazım gelenlerin  yerine getirilmesi durumunda İmar barışı yapılacak. İmar barışı vasıtasıyla kat mülkiyeti elde edilebilecek. Kentsel dönüşüm yapılabilmesi için bundan sonra yapı kayıt belgesi gerekli olacak. Hazine  taşınmazı üzerindeki binalar bakanlıktan satın alınabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmara aykırılıkları varolan yapılar bu aykırılıklardan arınıp imar barışı sayesinde oluşan anlaşmazlığı giderecek şekilde imar barışı imkanı getirecektir. İmar affı yasasından faydalanmak ve başvuruda bulunmak için gerekli evrakların toplanıp harç ücretinin yatırılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi verilecek.İmar affı sayesinde kat mülkiyeti sorunu çözülecek.İmar affı ile Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara daha önceden  verilen  yıkım kararları ile henüz ödenmemiş idari para cezaları iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi Harç Bedeli Ne Kadar?

Yapı Kayıt belgesi başvurularında arsa rayiç bedeli ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlarda %3'ü, iş yerlerinde %5'i kadar harç bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetine geçebilmek için  bedelin iki katı kadar harç ödenecektir. İmar Barışı uygulamasından kat mülkiyetine geçerek faydalanmak için maliklerin ve toplam arsa payının tamamının muvafakati gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı Kayıt Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden daha önce  yapılan binalar için alınabilecek. Başvurular bakanlığın yetkilendirdiği kurulaşlara yapılacak. Yapı kayıt belgesi harç bedeli bankalara yatırılacak. Son faydalanma tarihi olarak  31 Aralık 2018 olarak söylense de bakanlığın 1 yıl uzatma yetkisi vardır.

YapıKayıt

İmar Affı'na Nasıl Başvurulur?

İmar barışı kanunundan 31 Aralık 2017 tarihi milat olarak kabul edildi ve bundan önce yapılmış yapılar faydalanacaktır.

www.yapikayitbelgem.com adresine başvuru yapılması halinde bu yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek.