Yapı Kayıt Belgesi Örneği

 

Yapı Kayıt Belgesi ÖRNEĞİ

Yapı kayıt belgesi örneği için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından. www.yapikayitbelgem.com adresinden başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

Müracaatın sistem üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi Formunun eksiksiz olarak doldurulduğu. Yapı kayıt belgesi bedelinin yatırıldığına dair makbuzun varlığı kontrol edilerek Yapı Kayıt Belgesi Formu müdürlükçe onaylanır. Talepte bulunan yapı sahibine bir örneği verilir.

Müracaat yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, yetkili kurum ve kuruluşlarca Yapı Kayıt Belgesi Formu eksiksiz olarak doldurulup. Yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra Form sistem üzerinden onaylamak üzere Müdürlük veya Bakanlıkça yetkilendirmesi durumunda ilgili belediyesine gönderilir. Yapı Kayıt Belgesi Formunun Müdürlükçe veya ilgili belediyesince onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

Her yapı için sadece Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ve Ödenmesi    

Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre. Belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Yapı kayıt belgesi bedeli belirlenirken;

 1. Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan. Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim değerleri tablosuna göre belirlenir. Bu tabloda bulunmaya arsa emlak vergi değeri ilgili belediyesinden temin edilir.
 2. Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli.
 • 1-2 katlı binalar ve sanayi yapılar için 600 TL/m2.
 • 3-7 katlı binalar ve Entegre Sanayi yapıları için 1000 TL/m2.
 • 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2.
 • Alışveriş Kompleksi, hastane vb. yapılar 2000 TL/m2.

Esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

Yapı kayıt belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak. Hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedel toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak kullanılan alanlarını birlikte ihtiva eden. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlarının ayrı belirlenen katsayı ile (konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında) çarpılması suretiyle belirlenir.

Yapı malikleri, yapı kayıt belgesi bedeline, karma kullanımlı binalarda bağımsız birimlerinin konut veya işyeri olmasına göre belirlenen bedel miktarında konut veya ticaret olarak tek kullanımlı yapılarda ise eşit olarak katılmak zorundadır.

Yapının  tamamını etkileyen aykırılıklarda (Ruhsat alınmaksızın yapı yapılması veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak kontur gabari aykırılıkları, bina’nın yangın merdiveni ve sistemlerin deki aykırılıklar gibi) yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik genel hükümler çerçevesin de diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

 

Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda (Ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapının cephelerini ve diğer yapı elamanlarını değiştiren açık ve kapalı çıkmalar gibi) aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin  kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olana bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi’nden faydalanmaz.

 

Yapı Kayıt Belgesinin Kullanım Yerleri

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların ve bağımsız bölümlerin listesi her ayın son haftası ilgili belediyesine gönderilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil  olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi isteniyor ise;

Yapı Kayıt Belgesi

Belirtilen işlemler için maliklerin tamamının muvafakatinin bulunduğuna ilişkin belge,

İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin belge; ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur ve tapu müdürlüğünce daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, merkez muhasebe birimi hesabına yatırılması sağlandıktan sonra belirtilen işlemler yapılır. Kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.

Hazineye ve Belediyeye Ait Taşınmazlar Üzerindeki Yapılar

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işlemlerinden sonra Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar. Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılır. Yapının üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazın ne kadarının Yapı Kayıt Belgesi sahibine satılacağı, rayiç değerin tespiti, taksitle satış yapılıp yapılmayacağı. Birden çok kullanıcısı olan yapıların kime ve nasıl satılacağı konularında. 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallarını Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümlerine göre işlem yapılır.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepler üzerine. Bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinde belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar

Yapı Kayıt Belgesi;

18.11.1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanundan tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde 3194 sayılı kanun geçici 16’ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

19.06.2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda, bulunan yapılar.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar.

Herhangi bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılar ile hakkında yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar, hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yapı Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

İmar Barışı Duyuruları

66 hakkında “Yapı Kayıt Belgesi Örneği” görüş

 1. Ben yayla evim hakkında bilgi almak istiyorum babamın eski evinin yerine ev yaptığım için evimi yıkacaklar sadece geçen yıl yaptığım için bütün suçum bu emekli maaşımla kredi çekip borca girip o evi yaptım yaylacılık yapmak istiyorum ama devletim gelip benim borçla yaptığım evi yıkacak çok üzgünüm kalp hastası oldum babamın yerine sahip çıkamadım onun hatıralarına sahip çıkamadım lütfen bana yardım edin lütfen

   1. Yapi kayit belgesini e devlet uzerinden mi cikartilacak sonra belediyeye falan gidilip imza falan gerekiyomu

 2. Benim hisseli olduğum 20 dönümlük tarlamın bana ait olan kısmına 2001 yılımda ev yaptım elektirik ve su abonem vardır.Evimin bulunduğu bölge belediye sınırları dışında mücavir alan içindedir. Evimim bulunduğu tarla 20 dönüm tarladadır. 20 de 18 bana 20 de 2 başkasına aittir.diger ortak ile hic birşekilde anlaşamıyoruz.Bu durumda bana yapı kayıt belgesi verilirmi.

  1. Yapı Kayıt Belgesi alabilir ve İmar Barışı imkanından faydalanabilirsiniz ancak Kat Mülkiyeti alabilmeniz için %100 muvafakat gerekmektedir.

 3. Merhaba arsamız üzerine müteahhit tarafından yapılan bina hazine arazisine 83. M2 tecavüz lü olduğu için ve statik yönden ağır kusurlu imalat tan dolayı beton sınıfı c8 demirler korozyon a uğradığından binayı zor taşımaktadır diye rapor aldık ve hazine hissesi ni arsa sahibi olarak ecrimisil lerini ödeyerek tevhit edilerek satın aldık müteahhit e arsa sahibleri olarak ecrimisil ve kal (Haksız işgal ve yıkım) davası dahil 3 ayrı devam eden mahkeme miz var bivau1992 yılında yapılmış Arsamız 380 m2 müteahhittin 75 m2 hissesi var ama yıllardan beri yapının % 70 şini işgal etmiş durumda bizim hissemiz 305 m2 bize rağmen binaya yapı kayıt belgesi alabilirmi sizin vasıtanızla bizim yapmamız gereken işlemler varsa sizden hizmet almak istiyoruz .İlginize teşekkür ederim

  1. Erkan bey sorununuz biraz karmaşık. İmar Barışı uygulamaları başladıktan sonra ofisimizde görüşmek isteriz sizinle.

 4. Çok güzel bilgilendiriyorsunuz
  Allah razı olsun benim yapı kullanma iznim var
  İnşaat ruhsatım var üç dükkan bir daire iskanım var
  Fakat orta katın işlemini almayı unutmuşum daha yeni öğrendim 3 sene önce müracat ettim beledi ye
  Müracat ettim elli dereden şu getirdiler ğahalıya gelir kalsın öyle dediler çatı katta dik çatının altındaki boşluğu daireye çevirdik orayada iskan vermedile öyle otur senin gibi binlerce insan var dediler dükkan daire lern kat
  itifaklı tapusu var ben kat mülkiyeti tapu istiyorum
  Birde 2010 daa binamın bitişik arsaya tecavüzlü
  Olduğunu öğrendik rail bedel üzerinden satın almak için arsa sahibiyle anlaşmak istedik o çok faiş
  Bir rakam isteyince iyi niyet le kasdi birtecavüz yok
  Mahkemeye gidip tecavüzlü bölümü satın alarak bu
  Tapuya tescil istedik belediye diğer binay a biz anlaşmadan ruhsat verdi keni hatalarını ifşa etmemek için bölünemez raporu vermiş galiba tekrar kullanmış olduğum ve binanın ömrü boyunca bir bedel karşılığı kullanma hakkını bize verdi ama şimdiki imar affından yararlanarak itifakli tapuları kat mülkiyetine çevirmek iskanı olmayan iki kata iskan almak istiyorum Benim durumdakiler ne yapmalılar

  1. Allah sizden de razı olsun Sefer bey, başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 5. Merhabalar ,
  Ailemin oturduğu bina yaklasık 30 yıllık ve binadakı dairelerin tapusu yok . Mal sahibinden tapuları nasıl alabiliriz. Ödenmiş senetlerimiz mevcut .

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 6. Hisseli , etrafı çevrili bir arsam vardı, içerisine 16 aralık 2017 de tek katlı bir ev yaptık ve 4 günde dış ve çatı bitti.
  Bu yapı icin yapı kayıt belgesi alabilir miyim.
  Evin maliyeti m2 si 200 tl tutarken 600tl üzerinden mi ödeme yapacagım

 7. Iyı günler benim beledıye arsasına 2001 yılında yapmış olduğum bir evım ve yaklaşık olarak 10 dönüme yakın bahçem var ancak elimde ne her hangi bir belge yok sadece elektrik faturam var ben buranın yapı kayıt belgesini nasıl alabilirim. Cevap için şimdiden tşk ederim .

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 8. Maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığının internet sitesinde yayımlanan arsa ve arazi asgari birim metrekare değerleri tablosunda 50.00 yazmaktadır.Belediyede ise arsa rayiç değeri 300 gözükmektedir.Ikisi farklı şeyler midir.Hangisine göre hesap yapılacaktır?Her yapı için sadece yapı kayıt belgesi düzenlenir demişsiniz.İmar planlarında bir kısmı umumi hizmet alanlarına denk gelen yapılara da yapı kayıt belgesi verilecek midir?

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 9. Kolay gelsin. 2017 yılında yaptırdığım köydeki arazimin resmiyette mezarlık arazisi olduğunu ve ruhsat alamayacağımı öğrendim. Ama ne bir mezar, ne de mezarlık olduğunu bilen var. Sadece resmiyette mezarlık yazılmış. Bu nedenle iki katlı evime ruhsat alamadım. Bu belge(YAPIKAYITBELGESİ) alınır mı?

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 10. gecekondum var ama tapu tahsis belgesi almadım. belediyeye ait bir yer. belediye daha yeni burayı bır muteahıte satmış ama bir bildirim gelmedi. ben buraya yapıkayıt belgesi çıkartabilir miyim

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 11. arsamıza yaptırdıgımız evin 14m si mera alanı olarak gözükmektedir. ve oturma izni alamıyoruz napmamız lazım.

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 12. Hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin.
  Yeni satın aldığım bir ev var ve Kat İrtifakı olarak seçili tapuda, Yönetim planı 5/9/2007 olarak giriliarsa payı 12/128. Zemin + 4 katlı bir bina ve her kat aynı aile fertlerine ait, bir tek ben farklıyım. Elektrik ve su sayaçları var, fiber bağlı, bu binada YKB ile hayatıma devam etmem yeterli midir, yoksa kat mülkyetine sizce geçmeli miyim?

 13. Merhabalar kendime ait tarım arazim bulunmakta.Normalde arazide imar yok ama ben arazinin %5i oranında imar hakkını kullanarak 10 dönümlük arazime 50 metrekarelik ev yaptım.Daha yeni ev bir iki senelik. İmar barışından yararlanarak elektrik su bağlatmak istiyorum ama yapı kayıt belgesi kentsel dönüşüm ya da yenisi yapılana kadar geçerli diyorsunuz. Ben yeni yaptığım evi tekrar yıkıp yapmak zorunda mı kalcağım?

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 14. merhaba,

  Silivri de bulunan tarlama 30m2 lik konteyner yapı koydum. bu yapı için kayıt belgesi alabilir miyim?

  1. Başvuru formunu doldurmanız halinde arkadaşlarımız sizinle iletişime geçeceklerdir.

 15. Merhaba,
  Vatandaşlara güzel bilgilendirme yapıyorsunuz.

  Arsa tapusu babamın üzerine kayıtlı babam vefat etti notelikten alınmış mirascılık belgesi var (veraset intikal vergi beyanı vermedik) Yapı kayıt belgesi kendime ait e devlet üzerinden veya yetkilendirdiği kuruluşlardan başvuru yapabilirmiyim. Başvuru yaptıktan sonra ödemesini yaparak kayıt belgesi alabilirmiyim.
  Şimdiden Teşekkür ederim.

 16. 4706 sayılı kanunun 5.maddesinin son fıkrasında Hazine taşınmazı üzerinde 2003 tarihinden sonra yapılan yapı ( %20 düşüldükten sonra) hazineye kalmaktadır hükmü yapı kayıt belgesine müracaat eden hak sahiplerine uygulanacakmı?
  teşekkürler

 17. TARLA VASFINDA HİSSELİ TAPUM VAR.TAPUDA TARIM VE HEYVANCILIK DIŞINDA KULLANILAMAZ YAZIYOR BU YERE 15 YIL ÖNCE BAĞ EVİ YAPTIM.YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLİRMİYİM

 18. İmarlı olarak yapılan inşaatımın kot farkı olarak bulunan kısmına ev olarak işlem yaptırabilir miyim?

 19. Selamlar;
  Evimin tapusu var.yaklaşık 90 m2. Balkonun 4.2 m2 lik kısmını evin salonuna dahil ettim.Bununla ilgili idari para cezası ödedim.Cumhuriyet savcılığına dilekçe verdim.
  yapı kayıt belgesi düzenlerken bağımsız bölüme 90 m2,toplam yapı alanınada 4.2 m2 mi yazacağım.Arsa yüzölçümünüde 90 m2 lik arsanın m2 si olarak mı yazacağım.(Ev arsa paylı 1/45 oranlı arsa payı mevcut.Arsa içinde 45 adet villa mevcut.Toplam yüzölçüm 10500 m2.Arsa yüzölçümü olarak 10500/45 mi yazacağım)
  iyi günler dilerim.

 20. 390 m2 arsa içinde ikişer katlı iki tane bina var.
  193 m2 si bana ait, 196 m2 si bir başkasına ait zemin katların ruhsatları var ama ikinci katların yok.YAPI KAYIT BELGESİ aldıgımızda binalarımız hisseden çıkacakmı 2.katlara yapı izni alabilirmiyim.BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM İYİ GÜNLER

 21. İyi günler. İfraz işlemi yapılmamış 60 dönüm içerisinde 2 dönüm hisseli arsamda iki katlı bir bina yaptım. Arsa belediye sınırları içerisinde olup imarlıdır. Elektrik, su vb. bütün hizmetlerden de yararlanmaktayım ayrıca her yıl düzenli olarakta vergimi ödüyorum. Bu imar barışıyla nasıl bir avantajim olacak? İfraz işlemi bildiğiniz gibi ayırma işlemidir. Ben yapı kayıt belgesi (ruhsat) aldıktan sonra resmi olarak benim hissemin konumu tanınacak mi ya da tanınması gerek miyor mu? Yani aslında ifraz işlemini kolaylaştırmayacak mı? Şimdiden teşekkürler.

 22. merhabalar imar barışı ödemesini bir hafta önce yaptım, e devlette ödendi görünüyor , ama yapı kayıt belgesi henüz düzenlenmedi. sebebini bilen var mıdır

 23. 25 yıldır oturduğumuz 5 katlı binanın çatı katı imara aykırı.Diğer daireler sorunsuz tapulu ve kat mülkiyeti yapılmış.Çatı katımız için yapı kullanma izni almak istiyoruz. e-devlet yapı kayıt belgesi bilgi girişi yaparken bağımsız bölüm alanı kısmına imara aykırı olan çatı katı alanını ,toplam yapı alanı kısmına ise tüm binanın imara aykırı olan ve olmayan tüm kısımlarını alanları toplamını mı yazmalıyım ?

 24. yapı alanına 2 tane dairenin tamamı olan 317 metrekare mi girilecek yoksa yapının alanı 159 mu

 25. Bireysel olarak yapı kayıt belgesi için başvuru yaptım,dubleksi ayırıp 2 bağımsız daireye çevirip, teras katındaki,teras bölümünden 2 oda ilave edildi.daire 10 numara olduğu için,belgede 10 numara onaylı geldi. Fakat şimdi 2 adet 10 numaralı daire olduğu için,palgazdan hizmet alamıyorum. Bunu düzeltilmesi için belediyeye ve tapu kadastroya gittim sonuç alamadım. Bu durum nasıl düzeltilir

 26. hazineye ait arsanin uzerine 45sene once yapmis oldugumuz evin vergisini bosanmis oldugum esim oduyordu elektrik telefon benim uzerime esim vefat etti yapi kayit belgesini aldim.bosandigim esimin kardesi burda benimde hakkim var deyip evi isgal ediyor.tapuyu almak icin hangi yolu izlemem lazim yardim edermisiniz lutfen cok magdurum.

 27. bodrum var +dükkan+6 kat ve çatı katı bu kaç kat sayılır.7 kat olarak yapı kayıt belgesine bildirecez. Yapının durumu şöyle proje de 5 kat iken 6 kat yapılmış birde projeye aykırı olarak çıkma yapılmış daireler 30 ar m kare büyütülmüş bu durumları bildiricez daireler in tapusu var kat irtifaklı daireler yanlız 6 ncı 2 daire projeye aykırı yapılmış fazladan 1 kat çıklımış.Ayrıca bir sefer yanlış müracaat edilmiş 9 kat olarak belirttilmiş bunu iptal etmek istiyoruz iptal edilebilirmi hiç bir daire sahibi bu yanlışı kaabul etmek istemiyor.

 28. formu doldurdum , parasını zirat banka ödedim , 5 gün oldu ,hala ödeme bekliyor yazıyor normalmi , ne zamana belli olur yardımcı olursanız

  1. kimilerinde 1 hafta sürüyor dert değil bende 2 adet basvuru vardı bir tanesinin yapı kayıt belgesi cıktı diğeri 4 günlük beklemeden sonra ödendi gözüküyor ama yapı kayıt belgesi gözükmedi henüz

 29. iki katli evimiz icin her kat icin ayri ayri form mu doldurmak gerekiyor?birde acik balkonlar ve acik merdiven olcume dahil edilmeli mi?

 30. Konya çumra karkın mahallesinde dedemden kalan eski bir ev var bahçeyi meyve ağaçlarıyla ağaçlandırdık şimdi bir ev başladık tek katlı yola yakın yere bahçe bizim ne yapmak gerekiyor

 31. Yapı kayıt belgesi iskan yerine geçer mi?benim yapım ruhsatlı denetimli yapı fakat ruhsat süresinde yapı bitmedi binam 3 katlı 2 kat artı bodrum bodrumdada aile oturuyor.E devlettem başvurumu yaptım
  1-Eksiğim bodrumda su ve doğalgaz yok elektrik aboneliğim var bunları alabiliyor muyum?Diğerleri tam.
  2-Tabumda binam tarla gözüküyor.Ruhsatımda ise iki kat gözüküyor bodrum yok.Fakat ben yıllardır belediyeye verdiğim beyanla 3 kat bina vergisi ödüyorum
  3-Bodrum ev olarak kullanılıyor.Ev gözükmesini istiyorum.Şimdi ben 3 daireninde tapuda ev olması kat mülküyeti için ne yapmam gerekiyor.Bu yapı kayıt belgesi bunları karşılıyor mu?

 32. Sarıyer, Reşitpaşa mahellesinde 1/4 hisse arsa , bu arsa 600 m2 ve 3 katlı iş yeri olarak yapılmış imar ve iskanı olmayan bir yapı var, tapu şirket üzerine kayıtlı ,belediyeye mevcut m2 üzerinden vergi ödüyoruz.
  bu binayı ve 1/4 arsa hisseyi, 10 sene önce satın aldım, Tapuda hisseli arazi ( Odası olan bahçe ) adı ile geçmektedir,
  kalan 3/4 Diğer hisselerde’de buna benzer binalar var, yapı kayıt belgesi alırsam, tapu durumu ne olacak, kat mülkiyeti olabilecekmi.?
  Saygılarımla.

 33. Merhaba kolay gelsin benim hamitler de 128 m2 arsa üzerine 108 m2 evim var tek kat kaçak yapı kayıt belgesini aldım belgede şöyle yazıyor Arsa alani:89.90 toplam yapı alanı 108m2 yazıyor bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim

 34. iyi çalışmalar.4 katlı- zemin katında 8 dükkan ve üstlerde 16 daire bulunan apartmanda- kat 1 bağımsız no 33 kat irtifaklı diye tapuda geçiyor. belediyede bina olarak gözüken bu tek daireye yapı kayıt belgesi alınır mı.apartmandaki diğer dairelerin bazılarında oturma ruhsatı var.bizimkinde yok.ben tek başıma müracaat edersem alabilir miyim.tşk ediyorum.

 35. İyi günler. Balkon kapatma için başvurunca mevcut ruhsat, proje, tapu iptal olmuş olur mu? Yapı Kayıt Belgesi alınca hepsinin yenilenmesi gerekiyor mu? Yenileme yapılmadan mevcut tapu ve yapı Kayıt Belgesi ile satış yapılabilir mi? Şimdiden çok teşekkürler.

 36. 3 katli ev’m var kaba insaati bitmis durumda sivasida var ama pencere kapisi falan yok suan oturulmuyor tamami kacak kendi arsam uzerinde kapi penceresini takmadan ruhsat alabilirmiyim

 37. yapı kayıt belgesini aldığımda bu belgeyi oğluma veya bir başkasına devir edebilirmiyim

 38. yapı kayıt belgesini aldığımda bu belgeyi oğluma veya bir başkasına devir edebilirmiyim. hazine arazisinin üzerine yaptığım yapı 100 m2 arsa ise 4200 m2 arsa için ne yapmalıyım

 39. 6 katlı bir binanın hiç iskanı yok binanın altında bir işyerim var binadaki daire sahipleri yapı kayıt belgesi almaya yanaşmıyor
  ben kendime ait dükkanıma bağımsız ticari alan diye
  yapı kayıt belgesine başvurabilirmiyim çünki işyeri açma ruhsatı alamıyorum
  teşekkür ederim

 40. Merhabalar,
  “Yapinin bulundugu arsanin emlak vergi degeri Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanliginin resmi internet sitesinde yayimlanan Arsa ve Arazi Emlak Asgari Metrekare Birim Degerleri tablosunda yer alan bilgilere gore belirlenir.” Bunu nerden cikartiniz Imar Barisi kanununda boyle birsey yok. Ilginin kanunun 5. maddesi (1). fikra a bendinde “arsanin emlak vergi degerinin, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi metrekare birim degerleri esas alinmak suretiyle hesaplanir, ” ifadesi yer aalmaktadir. Imar Barisi Kanununda sizin soylediginiz gibi arsa metrekare fiyatini MB GIB nin tablosundan alma gibi bir durum yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir